T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü 16.01.2015 2015 Yılı Asgari Fiyat Tarifesi yayımlanmıştır.

.

 

 

YETKİLİ ÖLÇÜM VE ANALİZ LABORATUVARLARI 2015 YILI ASGARİ FİYAT TARİFESİ

EMİSYON KAPSAMINDA NUMUNE ALMA / ÖRNEKLEME

Uçucu Organik Bileşikler ve Buhar Numune Alma (VOCs)

200,00 ₺/kaynak

Florür Örnekleme

270,00 ₺/kaynak

Klorür Örnekleme

270,00 ₺/kaynak

Ağır Metal Numune Alma

345,00 ₺/kaynak

PAH Örneklemesi

1730,00 ₺/kaynak

PCB Örneklemesi

1730,00 ₺/kaynak

PCDD/PCDF Örneklemesi

1950,00 ₺/kaynak

Formaldehit Örneklemesi

230,00 ₺/kaynak

NH3 Örneklemesi

230,00 ₺/kaynak

H2SO4 Örneklemesi

250,00 ₺/kaynak

HNO3 Örneklemesi

250,00 ₺/kaynak

Siyanür Örneklemesi

250,00 ₺/kaynak

H2S Örneklemesi

250,00 ₺/kaynak

 

 

EMİSYON KAPSAMINDA ÖLÇÜM VE ANALİZLER

Yanma Gazları + İslilik (SO2, CO, O2, NOx, CO2)

350,00 ₺/kaynak

Toz

520,00 ₺/kaynak

Yanma Gazları + İslilik + Toz

690,00 ₺/kaynak

VOC

760,00 ₺ /kaynak

Toplam Organik Karbon (Portatif FID ile)

960,00 ₺/kaynak

Florür

215,00 ₺ /kaynak

Klorür

215,00 ₺ /kaynak

Ağır Metal analizi

1150,00 ₺/kaynak

PAH

1150,00 ₺/kaynak

PCB

1150,00 ₺/kaynak

PCDD/PCDF

4320,00 ₺/kaynak

Formaldehit

170,00 ₺/kaynak

NH3

155,00 ₺/kaynak

H2SO4

135,00 ₺/kaynak

HNO3

135,00 ₺/kaynak

Siyanür

175,00 ₺/kaynak

H2S

160,00 ₺/kaynak

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

1/9

 

 

İMİSYON KAPSAMINDA ÖLÇÜM VE ANALİZLER

Çevre Havasında Partikül Madde (Tesis Başına)

1150,00 ₺/tesis

Çevre Havasında Partikül Madde Tayini (Ek–2 kapsamında)

4735,00 ₺ / nokta

Çöken Toz (Aylık)

465,00 ₺ / nokta

PM 10’da Ağır Metal Analizi

405,00 ₺/kaynak

Çöken Tozda Ağır Metal Analizi

345,00 ₺/kaynak

Pasif Örnekleme, NOx, SO2

120,00 ₺/ tüp

Pasif Örnekleme, HF, H2S, NH3

200,00 ₺/ tüp

Pasif Örnekleme VOC

405,00 ₺/ tüp

Pasif Örnekleme, Aldehit

230,00 ₺/ tüp

Pasif Örnekleme BTEX

285,00₺/ tüp

Aktif Örnekleme VOCs

405,00 ₺/ tüp

SO2 (Otomatik Analizör)

240,00 ₺/ gün-nokta

CO (Otomatik Analizör)

240,00 ₺/ gün-nokta

NO (Otomatik Analizör)

240,00 ₺/ gün-nokta

O3 (Otomatik Analizör)

240,00 ₺/ gün-nokta

PM10 (Otomatik Analizör)

240,00 ₺/ gün-nokta

Çöken Toz İçin Hava Kalitesi Modellemesi

860,00 ₺

Hava Kalitesi modellemesi (Alan ve Çizgisel Kaynak)

1730,00 ₺

Hava Kalitesi Modellemesi (20 bacaya kadar)

1730, 00 ₺/ tesis

Hava Kalitesi Modellemesi i (21-40 baca)

2020,00 ₺/ tesis

Hava Kalitesi Modellemesi > 40

2310,00 ₺/ tesis

Koku

865,00 ₺/kaynak

 

 

SÜREKLİ EMİSYON ÖLÇÜM SİSTEMLERİ TEBLİĞİ KAPSAMINDA ÖLÇÜM VE ANALİZLER

A) KGS2 Süresince yapılacak ölçümler (Kalite Güvece Seviyesi 2)

1-)Taban fiyat

7000, 00 ₺

2-) SEÖS Tebliği Ek 1 ‘de yer alan Standart Referans Metotlar (Kuru Analizler)için parametre başına Taban Fiyata eklenecek miktarlar aşağıda belirtilmiştir.

2,1 Hız Nokta kaynak emisyonları - borulardaki gaz akışlarının hız ve debisinin ölçülmesi ( TS ISO 10780)

975,00 ₺

2,2 Oksijenin hacim derişiminin tayini - Referans metot - Paramanyetizma Oksijen (TS EN 14789)

975,00 ₺

2,3 Azot oksi₺erin (NOx) kütle derişiminin tayini - Kemiluminesans (TS EN 14792)

975,00 ₺

2,4 Karbon monoksit (CO) kütle derişiminin tayini - Yayılma özelliği olmayan kızıl ötesi spektrometri ( TS EN 15058)

975,00 ₺

2,5 Çözücü kullanılan işlemlerden kaynaklanan baca gazlarında Gaz halindeki toplam organik karbonun kütle derişiminin tayini
(TS EN 13526)

975,00 ₺

2,6,Gaz halindeki toplam organik karbonun kütle derişiminin tayini - Sürekli Alev İyonlaşma Detektör Metodu (TS EN 12619)

975,00 ₺

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

2/9

3) SEÖS Tebliği Ek 2 ‘de yer alan standart referans metotlar (yaş analizler) için, parametre başına taban fiyata eklenecek miktarlar aşağıda belirtilmiştir

3,1 HCl olarak tanımlanan gaz halindaki klorürlerin kütle konsantrasyonunun tayini (TS EN 1911)

1,450 ₺

3,2 Gaz halindeki florür içeriğinin örneklenmesi ve tayini (ISO 15713)

1,450 ₺

3,3 Sabit kaynak emisyonları - Tanecikli maddenin kütle derişiminin elle tayini (TS ISO 9096)

1,450 ₺

3,4 Tozun düşük Aralıktaki kü₺e derişiminin tayini, gravimetrik metot (TS EN 13284-1)

1,450 ₺

3,5 Kükürt dioksit kütle derişiminin tayini (TS EN 14791)

1,450 ₺

3,6, Bacalarda su buharı tayini ( TS EN 14790)

1,450 ₺

B) YGT Süresince yapılacak ölçümler (Yıllık Geçerlik Testi)

1) Taban Fiyat

5400,00 ₺

2) SEÖS Tebliği Ek 1 ‘de yer alan standart referans metotlar (kuru metotlar) için, parametre başına taban fiyata eklenecek miktarlar aşağıda belirtilmiştir.

2,1 Hız Nokta kaynak emisyonları - borulardaki gaz akışlarının hız ve debisinin ölçülmesi (TS ISO 10780)

465,00 ₺

2,2 Oksijenin hacim derişiminin tayini - Referans metot - Paramanyetizma Oksijen (TS EN 14789)

465,00 ₺

2,3 Azot oksi₺erin (NOx) kü₺e derişiminin tayini - Kemiluminesans (TS EN 14792)

465,00 ₺

2,4 Karbon monoksit (CO) kütle derişiminin tayini - Yayılma özelliği olmayan kızıl ötesi spektrometri ( TS EN 15058)

465,00 ₺

2,5 Çözücü kullanılan işlemlerden kaynaklanan baca gazlarında Gaz halindeki toplam organik karbonun kütle derişiminin tayini
(TS EN 13526)

465,00 ₺

2,6,Gaz halindeki toplam organik karbonun kütle derişiminin tayini - sürekli alev iyonlaşma detektör metodu (TS EN 12619)

465,00 ₺

3) SEÖS Tebliği Ek 2 ‘de yer alan standart referans metotlar (yaş metotlar) için parametre başına taban fiyata eklenecek miktarlar aşağıda belirtilmiştir,

3,1 HCl olarak tanımlanan gaz halindaki klorürlerin kütle derişiminin tayini (TS EN 1911)

720,00 ₺

3,2 Gaz halindeki florür içeriğinin örneklenmesi ve tayini (ISO 15713)

720,00 ₺

3,3 Sabit kaynak emisyonları - Tanecikli maddenin kütle derişiminin elle tayini TS ISO 9096)

720,00 ₺

3,4 Tozun düşük Aralıktaki kütle derişiminin tayini, gravimetrik metot (TS EN 13284-1)

720,00 ₺

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

3/9

3,5 Kükürt dioksit kütle derişiminin tayini (TS EN 14791)

720,00 ₺

3,6, Bacalarda su buharı tayini ( TS EN 14790)

720,00 ₺

 

 

GÜRÜLTÜ KAPSAMINDA ÖLÇÜMLER

Çevre Gürültüsünün Tarifi, Ölçümleri ve Değerlendirme: Tesis, İşyeri, Atölye

Eğlence Yerleri

725,00 ₺ + 50,00 ₺ /nokta 970,00 ₺ + 50,00 ₺/nokta

Ses Basıncı Kullanılarak Gürültü Kaynaklarının Ses Gücü Seviyelerinin Tayini – Mühendislik Metodu

1275,00 ₺ + 50,00 ₺ /nokta

Çoklu Gürültü Kaynağına Sahip Sanayi Tesislerinde Çevredeki Ses Basınç Seviyelerinin Değerlendirilmesi İçin Ses Güç Seviyelerinin Tayini

1275,00 ₺ + 50,00 ₺ /nokta

Yapı Akustiği- Yapıların Akustik Performansının Elemanların Performansından Hesaplanması-
İçerideki Sesin Dışarıya İletilmesi,

1800,00 ₺ + 50,00 ₺ /nokta

Sesin Dışarıda Yayılırken Azalması –
Genel Hesaplama Yöntemi/Modelleme Çalışmaları

2400,00 ₺

Titreşim Ölçümleri
(Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği Madde 25 a ve b kapsamında)

750,00 ₺

Titreşim Ölçümleri
(Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği Madde 25 c kapsamında)

550,00 ₺

 

 

SU, ATIK SU, DENİZ SUYU KAPSAMINDA NUMUNE ALMA

Anlık numune

80,00 ₺

İki saatlik numune

170,00 ₺

Yirmi dört saatlik numune

430,00 ₺

Derinden numune alma (deniz ve göllerden )

405,00 ₺

Debi ölçümü

130,00 ₺

Atık, toprak, atık yağ, arıtma çamurundan numune alma

285,00 ₺

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

4/9

 

 

SU, ATIK SU, DENİZ SUYU KAPSAMINDA ANALİZLER

ELEKTROT İLE YAPILAN ANALİZLER

(pH, Bulanıklık, Çözünmüş Oksijen, İletkenlik, Sıcaklık, Tuzluluk vb,)

32,00 ₺

Koku, tat,

32,00 ₺

Seki Diski

27,00 ₺

 

 

GRAVİMETRİK ANALİZLER

(Askıda Katı Madde, Toplam Katı Madde,
Çökebilir Katı Madde, Toplam Çözünmüş Madde, Uçucu Askıda Katı Madde vb,)
(Her bir parametre için)

60,00 ₺

Ağır Metal (Parametre Başına)

75,00 ₺

Amonyak/Amonyak Azotu

155,00₺

Biyolojik oksijen ihtiyacı (BOİ5)

108,00 ₺

Deterjan, Yüzey Aktif Madde, Surfaktanlar

160,00 ₺

Fenol / Fenol İndeksi ( UV Spektrofotometre)

170,00 ₺

Fenol, Fenolik Maddeler, Fenoller (GC, HPLC)

810,00 ₺

Florür/Floridler (Distilasyon dahil)

155,00 ₺

Hidrokarbonlar (Gravimetrik Metot)

230,00 ₺

Ham petrol ve petrol türevleri, Mineral yağlar ve türevleri, Katran ve Petrol Kökenli Yağlar (GC /FID ile)

755,00 ₺

Klorür

75,00 ₺

Klorofil -a

190,00 ₺

Krom +6

75,00 ₺

Katyonlar (Na, K, Ca, Mg, vb) (Her bir parametre için)

75,00 ₺

Kimyasal Oksijen İhtiyacı

130,00 ₺

Nitrit/Nitrit Azotu

75,00 ₺

Nitrat/Nitrat Azotu

75,00 ₺

Renk

75,00 ₺

Serbest Klor, Aktif Klor, Bağlı Klor ve Toplam Klor (Her bir Parametre )

50,00 ₺

Sülfür

75,00 ₺

Sülfit

75,00 ₺

Sülfat

7500 ₺

Serbest Siyanür

80,00 ₺

Toplam Siyanür

195,00 ₺

Trix İndeksi
(Hesaplama Yöntemi – Her bir nokta için -Parametre bazında ayrıca ücret alınmayacaktır,) (Numune alımı hariç)

485,00 ₺

Trix İndeksi

2890,00 ₺

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

5/9

(Hesaplama Yöntemi –Balık Çiftliği Tesisi başına toplam dönem- Parametre bazında ayrıca ücret alınmayacaktır.)(Numune alımı dahil)

 

Fosfat Fosforu

75,00 ₺

Toplam Fosfor (UV-Spektrofotometre)

190,00 ₺

Toplam Fosfor ( ICP)

75,00 ₺

PAHs

810,00 ₺

Pestisitler

810,00 ₺

Toplam Kjeldahl Azotu

170,00 ₺

Organik Azot

230,00 ₺

Toplam Azot

230,00 ₺

Toplam Organik Karbon (TOK)

100,00 ₺

Yağ ve Gres

170,00 ₺

Zehirlilik (ZSF)

170,00 ₺

 

 

TOPRAK KAPSAMINDA ANALİZLER

Organik parametre ön işlem (numune başına)

170,00₺

Ağır metal ön işlem (numune başına)

120,00 ₺

Ağır metal (Her bir parametre için)

75,00 ₺

Krom (III), Krom (VI) (Her bir parametre için)

75,00 ₺

Siyanür, Tiyosiyanat (Her bir parametre için)

195,00 ₺

Organik parametreler (Her bir parametre için)

90,00 ₺

PCB

810,00 ₺

Toplam Petrol Hidrokarbonları

405,00 ₺

Yağ-Gres

172,00 ₺

Toplam Organik Halojen ( TOX)

100,00 ₺

Toplam Uçucu Organik Bileşikler (TVOC)

755,00 ₺

 

 

ATIK, ARITMA ÇAMURU KAPSAMINDA ANALİZLER

ÖN İŞLEM

Ek-2 Eluat hazırlama (numune başına) 230,00 ₺

pH

32,00 ₺

Elektriksel İletkenlik

32,00 ₺

Nem (%)

60,00 ₺

Ağır Metaller (Parametre Başına)

75,00 ₺

Çözünmüş Organik Karbon (ÇOK)

100,00 ₺

Toplam Çözünen Katı (TÇK)

60,00 ₺

Toplam Organik Karbon (TOK)

100,00 ₺

Adsorblanabilen Organik Halojenler (AOX)

100,00 ₺

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

6/9

Azot

170,00 ₺

Fosfor

170,00 ₺

Toprak Bünyesi

60,00 ₺

Florür/ Floridler (UV- Spektrofotometre-distilasyon dahil)

155,00 ₺

Florür/Floridler (IC-distilasyon hariç)

75,00 ₺

C/N (Toplam Karbon/Toplam Azot)

275,00 ₺
(10,00 ₺+175,00 ₺)

Klorür

75,00 ₺

Sülfat

75,00 ₺

BTEX (Benzen, Toluen, Etil benzen, Ksilen)

570,00 ₺

DEHP (Diftalat(2-ethylhexyl))

270,00 ₺

Fenol/Fenol İndeksi

170,00 ₺

LAS (Lineer alkilbenzin sülfonat)

170,00 ₺

Mineral yağ
(C10 – C40’a kadar)

405,00 ₺

NPE (Nonil fenol ile 1 ve 2 etoksi grubu olan nonil fenol etoksila₺arın toplamını içerir)

270,00 ₺

PAH (Polisiklik aromatik hidrokarbon veya poliaromatik hidrokarbonların toplamı )

810,00 ₺

PCBler (7 türdeş)
(EN15308-Atıkların karekterizasyonu metodunda geçen PCBler)

810,00 ₺

PCDD/F Poliklorlu dibenzodioksin/dibenzofuranlar

1620,00 ₺

LOI (Yanma kaybı)

60,00 ₺

Organik Madde

60,00 ₺

E coli

170,00 ₺

 

 

ATIK YAĞ KAPSAMINDA ANALİZLER

Ağır metal ön işlem (numune başına)

120,00 ₺

Ağır metal (Parametre başına)

75,00 ₺

Toplam Organik Halojenler ( Klorür, Florür, Bromür)

230,00 ₺

PCBs ( TS 12766 metoduna göre 14 bileşen )

810,00 ₺

Parlama Noktası

55,00 ₺

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

7/9

 

 

SU KAPSAMINDA BİYOLOJİK ANALİZLER

Fekal koliform

90,00 ₺

Entero virüsler

90,00 ₺

Cyryptosporidium

90,00 ₺

Giardia

90,00 ₺

Toplam koliform

90,00 ₺

Salmonella

90,00 ₺

Beggiota Bakterisi

90,00 ₺

E coli

90,00 ₺

 

 

YAKIT KAPSAMINDA ANALİZLER

Parametre

Katı Yakıt

Sıvı Yakıt

Numune Hazırlama Ücreti

65,00 ₺

...

Toplam Nem

85,00 ₺

...

Kül

85,00 ₺

...

Uçucu Madde

85,00 ₺

...

Sabit Karbon

65,00 ₺

...

Toplam Kükürt

100,00 ₺

130,00 ₺

Yanar Kükürt

150,00 ₺

...

Isıl Değer (Kalori)

250,00 ₺

150,00 ₺

 

 

PRİNA KAPSAMINDA ANALİZLER

Numune Hazırlama

65,00 ₺

Boyut

35,00 ₺

Toplam Nem

85,00 ₺

Kül

85,00 ₺

Isıl Değer (Kalori)

400,00 ₺

Sodyum

150,00 ₺

Yağ

150,00 ₺

 

 

TIBBİ ATIKLARIN STERİLİZASYONU TESTİ ANALİZİ

8/9

Biyolojik İndikatör ile Sterilizasyon Etkinlik Testi

110,00 ₺

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

 

 

AÇIKLAMALAR:

1-Bu fiyat tarifesi yayım tarihinden itibaren geçerlidir.

2-Fiyatlara KDV dâhil değildir, Asgari Fiyatın yayım tarihinden itibaren 2014 yılına ait fiyatlandırma geçersizdir.

3-Bu fiyat tarifesinde yer almayan parametreler için Bakanlıktan önceden görüş alınması zorunludur.

4-Emisyon ve imisyon ölçümlerinde, ölçüm yapılan tesisteki nokta ve kaynak sayısı aralığına uygun gelen indirimler yapılabilir:

-Nokta ya da Kaynak Sayısı:10-20→ toplam fiyat üzerinden %10 - Nokta ya da Kaynak Sayısı:21-30→ toplam fiyat üzerinden %15 - Nokta ya da Kaynak Sayısı:31-60→ toplam fiyat üzerinden %20 - Nokta ya da Kaynak Sayısı:61-100→ toplam fiyat üzerinden %25 - Nokta ya da Kaynak Sayısı:> 100→ toplam fiyat üzerinden %30

5- Gürültü ölçümlerinde aşağıdaki nokta sayısı aralığına uygun gelen indirimler yapılabilir:

  • -  Nokta Sayısı:20-50 arası → toplam fiyat üzerinden %15

  • -  Nokta Sayısı: :> 50→ toplam fiyat üzerinden %20

    6- 10.10.2009 tarih ve 27372 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği İdari Usuller Tebliğinde Tablo 1-Debiye Göre Numune Alma Sıklığında belirtildiği üzere “iç izleme” amacıyla, haftada iki ve/veya on beş günde bir alınan numune alma sıklığına sahip işletmeler ile yapılan sözleşmelerde bu miktarların en çok %10 altına düşülebilir.

    7- Gürültü ölçümlerinde,1 noktada yapılacak olan gündüz, akşam ve gece ölçümleri tek bir ölçüm olarak kabul edilecek ve fiyatlandırma, sadece gündüz ölçüm yapılsa da gündüz-akşam-gece olmak üzere 3 ölçüm yapılsa da 1 noktada ölçüm yapılmış olarak değerlendirilecektir.
    (1 noktada gündüz, akşam ve gece yapılan ölçümün fiyatlandırma = sa