Emisyon .

Emisyon, yakıt ve benzerlerinin yakılmasıyla; sentez, ayrışma, buharlaşma ve benzeri işlemlerle; maddelerin yığılması, ayrılması, taşınması ve diğer mekanik işlemler sonucu bir tesisten atmosfere yayılan hava kirleticileri olarak tanımlanır.

 

Baca gazı emisyon ölçümü yapılmasının nedenleri şunlardır:

Yanma verimliliği kontrolü ve kazan ayarı: Faydaları kazanların verimliliğini artırmak yakıt tasarrufu sağlamak emisyonları azaltmak

Emisyon kontrolü: Faydaları emisyonları limitlerin içinde tutmak emisyon ile ilgili yasalara uymak

Proses kontrolü: Faydaları; üretim prosesinde kaliteyi artırmak proseste kullanılan kazanların ayar

Yönetmelikte adı geçen önemli Emisyon kirleticileri

O2, CO, CO2, SO2, HC, NOx'ler (NO ve NO2) kirletici gazların emisyonlarının belirlenmesi

Baca gazı toz konsantrasyonunun belirlenmesi

İslilik ölçümleri - Yanma verimlerinin tespiti

Gaz ve tozların kütlesel debi tayini

Bacagazı sıcaklık ölçümleri

Bacagazında nem yüzdesinin belirlenmesi

Uçucu Organik Buhar ve Bileşikler (VOC) Flor Klor PAH Dioksin

Furanlar vb

Toz emisyonunda özel maddelerin (ağır metaller) belirlenmesi

Gaz yoğunluğunun belirlenmesi

Gaz hızı profilinin belirlenmesi

Gaz debisinin tespiti

Asgari baca yüksekliklerinin belirlenmesi

Filtre Performans testlerinin yapılması

 

Kloroflorokarbonlar

 

Bu  grup  bileşikler çoğunlukla CFC-11,  CFC-12 ve CFC-13 olarak bilinen bileşikleri içeren ve diğer birçok tam veya kısmen halojenli hidrokarbon bileşikleri isimlendirmek için kullanılır. Bunlar; buzdolapları, havalandırma sistemleri ve dünyanın birçok yerinde de metal temizleme işinde itici gaz ve aynı zamanda köpürtme ajanı olarak ve diğer başka minör amaçlar için kullanılmaktadır.

 

VOC’lerin kaynakları ve etkileri

 

VOC’ler genellikle endüstriyel prosesler sonucunda atmosfere bırakılırlar. Düşük sıcaklıklarda oldukça kolay buharlaşabilen uçucu organik bileşiklerin emisyonlarından söz edilebilir. Bazı endüstriyel uygulamalarda VOC emisyonu yaratan proseslerin, üretim ve proses değişimini yapmak mümkün olabilir. Böylece havadaki ve sudaki emisyon miktarları azaltılmış olur.

 

Halonlar

 

Bu grup bileşikler, CBrFCl2 (florokarbon 1211) ve CBrF3 (florokarbon 1301) sık kullanılan yangın söndürücülerdir. Aynızamanda CH3Br (dezenfektan olarak da kullanılır) ve diğer bromlanmış hidrokarbonlar da yangın söndürücü olarak kullanılmaktadırlar. Halonlar, tümüyle yangın önleyici olarak kullanılan akışkanlardır. Halonların en büyük etkileri ozona zarar vermeleridir. Bu nedenle artan üretimlerine sınırlama getirilmiş ve cihazlarlarımızda olsun ya da pratik kullanımımızda olsun azaltılmaları ya da eliminasyonları sağlanmaya çalışılmıştır.

 

Karbondioksit

 

Endüstriyel prosesler için gerekli en temel ihtiyaç enerjidir ve enerjinin dominant kaynağı da CO2’dir. Diğer yandan pelet temizlemede ya da superkritik CO2 temizleme sisteminde de kullanılmaktadır. Böylece klorlanmış hidrokarbonların yerini birçok durumda CO2 almaktadır. CO2’nin emisyonlarına ilişkin diğer endüstriler, örneğin itici gaz ya da köpük olarak kullanımında karbondioksit endüstriyel ekolojik bakımdan ideal proses dizaynı olarak kabul edilmez ama bu şekildeki kullanımın atmosferdeki etkisi de önemsenmeyecek derecede azdır.

 

Metan   

 

Metan, doğada birçok çeşitli anaerobik indirgenme prosesi sonucu oluşmaktadır ve doğal gazın da temel bileşimidir. Metanın birçok kaynağı vardır. En önemli kaynakları da kömür madeni, petrol rafinizasyonu ve doğal gazın dağıtımından kaynaklanmaktadır. Endüstriyel prosesler sonucu oluşan metan emisyonu ise az miktardır.

 

Nitroz oksit

 

Nitroz oksitler endüstriyel prosesler sonucu ara sıra atmosfere verilirler ve nitriller ile diğer nitrojenli bileşikleri içerirler. N2O’nun tek bir endüstriyel kaynağı bulunmuştur ve bu gazın da kontrol altında tutulabildiği kanıtlanmıştır (DuPont, naylon üretimi esnasında açığa çıkan N2O’yu kontrol altında tutabilmektedir). Ne yazık ki, N2O’nun kaynakları dünya çapında iyi anlaşılmamıştır. Sayısız proses sonucunda ortaya çıkmaktadır ve bu proseslerden hiçbiri de diğerine karşı baskın değildir. N2O ozon tabakasına oldukça zarar verebilen bir gazdır.

 

Nitrik oksit ve nitrojen dioksit 

 

Endüstriyel proseslerde NOx kullanımı(NO ve NO2’nin toplamıdır) yaygın değildir. Yapısal olarak mikrobiyal proseslere, kimyasallara ya da yüksek sıcaklıklı yanma reaksiyonlarına bağlı olarak açığa çıkmaktadır. Endüstrideki NOx kullanımı oldukça çeşitlidir bu yüzden proseslerin yeniden düzenlenmesi açısından tavsiyelerde bulunmak zordur. NOx emisyonu içeren proseslerin incelenmesi ile bu emisyonlar minimize edilebilir.

 

 

Sülfür dioksit

 

Kükürt oksitler 6 farklı kükürt oksidinden oluşur ve SOx olarak kollektif bir parametre ile gösterilir. Bunlar; SO, SO2, SO3, S2O3, S2O7 ve SO4’tür. Bunlar arasında hemen hemen yalnızca SO2 ve SO3 önem taşımaktadır. Endüstriyel proseslerde SO2, çıkış materyali olarak büyük oranlarda  görülmez. Fakat SO2 emisyonu sülfür bileşiklerinin ve metil merkaptanın beraber bulunduğu yerlerde sıkça görülmektedir.Prosesler içindeki sülfür gaz çıkışı sülfür içerikli polimerlerden ve diğer sülfür içerikli kimyasal kullanımdan, kağıt ve kağıt hamuru üretiminden ya da çok sık kullanılan fosil yakıt tüketimi sebebiyle görülmektedir. Sülfür kullanımının endüstride çok çeşitli olması sebebiyle minimizasyonu için genel bir tavsiye vermek zordur fakat sülfür dioksit sudaçözünebilir ve yıkama yöntemi de sülfür dioksit tutmada etkili bir yöntemdir.